Open Today: 12:00 PM - 6:00 PM

Close Menu
two children doing an art activity on the grass

Art Cart | Esther Beach

July 8, 2022

9:00 am – 12:00 pm

Esther Beach

2802 Waunona Way Madison, Wisconsin, 53713

Overview

Art Cart and Art Cart EXTRA! are free outdoor art programs that travel to parks, playgrounds, and beaches across Dane County in the summer. Kids enjoy expert instruction and a relaxed attitude to make art outdoors. Children ages three and above are welcome with an adult.

Families can drop in with no pre-registration necessary. Summer camps and other childcare programs must pre-register for Art Cart’s weekday sessions at 608.204.3021.


Art Cart (Carrito de arte) y Art Cart EXTRA! son programas gratuitos de arte al aire libre que viajan a los parques, zonas de juego y playas en todo el condado de Dane durante el verano. Los niños disfrutan de instrucciónes y de una actitud relajada para hacer arte al aire libre. Los niños de tres años para adelante son bienvenidos con la compañia de un adulto.

Las familias pueden entrar sin necesidad de preinscripción. Los campamentos de verano y otros programas de cuidado infantil deben registrarse previamente en las sesiones de semana de Art Cart llamando al 608.204.3021


Lub Tsheb Nrag Txuj thiab Lub Tsheb Nrag Txuj NTXIV! yog kev kawm nrag txuj dawb sab nraum zoov uas mus rau tom cov tshav ua si, cov chaw ua si, thiab cov ntuj dej thoob plaws Dane County rau lub caij ntuj sov. Cov me nyuam yaus yuav tau txais kev qhia los ntawm ib tug kws txawj thiab yuav muaj ib tug cwj pwm coj yam tsis txhawj los tsim kev nrag txuj sab nraum zoov. Peb txais tos cov me nyuam muaj hnub nyoog peb xyoos rov saud tuaj nrog ib tug neeg laus.

Cov yim neeg muaj cuab kav tuaj tau yam tsis thas sau npe ua ntej. Cov kev kawm rau caij ntuj sov thiab lwm cov kev saib xyuas me nyuam yaus yuav tsum sau npe ua ntej rau Lub Tsheb Nrag Txuj cov kev kawm rau cov hnub ua hauj lwm ntawm 608.204.3021.